Księgi

 

 

  Zakres obsługi naszego biura rachunkowego BEKAS w ramach stałej umowy o współpracy:

 

prowadzenie ksiag rachunkowych BEKAS Radomsko

 

 • Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez pracowników naszego biura rachunkowego na podstawie dodatkowych ewidencji,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji (również elektronicznie),
 • Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi w tym dokonanie inwentaryzacji należności oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie,
 • Sporządzenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych.
 • Stworzenie precyzyjnych zasad polityki rachunkowej klienta,
 • Opracowywanie zakładowych planów kont, a także ich wdrażanie,
 • Ustalanie wysokości naliczonego oraz należnego podatku VAT,
 • Określanie miesięcznych zaliczek, przeznaczonych na podatek dochodowy przez Bekas Radomsko ©,
 • Sporządzanie zapisów w ewidencji analitycznej oraz syntetycznej, wraz z usługą dekretowania dokumentów,
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych zgodnych z ustawodawstwem, a także przekazywanie ich do ZUS-u,
 • Ewidencjonowanie środków trwałych, wartości prawnych oraz niematerialnych,
 • Opracowywanie planów amortyzacji,
 • Przygotowywanie zeznań rocznych, w oparciu o wpisy do księgi,
 • Zamknięcie roku obrachunkowego zarówno w aspekcie rachunkowym, jak i podatkowym, a także sporządzenie bilansu rocznego, rachunku zysków i strat, oraz dodatkowych informacji.
   

Usługi księgowe, w zakresie ksiąg dochodów i rozchodów, kadr i płac, podatków, ewidencja, doradztwo finansowe i obsługa prawna to domena naszego biura rachunkowego BEKAS w Radomsku